RACH-MET Sp. z o.o.

Biuro Rachunkowo Księgowe

zał. 1990

Oferta

W naszej ofercie znajdą państwo m. in.:

 • prowadzenie rachunkowości uproszczonej,
 • prowadzenie pełnej rachunkowości,
 • usługi w zakresie controllingu finansowego,
 • usługi w zakresie rewizji finansowej,
 • pełna obsługa płacowo – kadrowa,
 • doradztwo podatkowe,
 • sprawozdawczość do GUS, NBP, PFRON, US, ZUS i innych według potrzeb,
 • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych, budżetów i analiz ekonomicznych
 • sporządzanie sprawozdań i analiz zgodnie ze standardami krajowymi, europejskimi i amerykańskimi (również w języku angielskim),
 • reprezentowanie Zleceniodawcy w postępowaniu przed organami administracji skarbowej.

Księgi rachunkowe

Chcąc spełnić Państwa oczekiwania związane z prowadzeniem pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości oferujemy usługi kompleksowego prowadzenie ksiąg rachunkowych z dużym naciskiem na sprawozdawczość i controlling.

Kompleksowa usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • dekretację dokumentów na odpowiednie konta syntetyczne i analityczne,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie księgi głównej i pomocniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości,
 • zakładanie lub weryfikacja Zakładowego Planu Kont,
 • prowadzenie kart środków trwałych oraz miesięczne naliczanie amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług,
 • miesięczne rozliczanie podatku dochodowego i VAT,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego okresowych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze wszelkimi dokumentami towarzyszącymi.

W ramach pozostałych usług księgowych oferujemy:

 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań wymaganych przez GUS, PFRON oraz NBP,
 • opracowywanie wniosków kredytowych, budżetów i analiz ekonomicznych,
 • informowanie klienta o zmianach w przepisach podatkowych dotyczących jego działalności gospodarczej,
 • udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego,
 • reprezentowanie Zleceniodawcy w postępowaniu przed organami administracji skarbowej,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych,
 • badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów,
 • sporządzanie sprawozdań i analiz zgodnie ze standardami krajowymi, europejskimi i amerykańskimi (również w języku angielskim).
 • kontrola projektów umów pod względem zgodności z prawem podatkowym.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR), ewidencja przychodów

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym z prowadzeniem księgowości uproszczonej dla małych podmiotów oferujemy usługi kompleksowego prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów wraz ze sporządzaniem wszelkich rozliczeń i deklaracji do Urzędu Skarbowego.

W skład kompleksowej obsługi przy prowadzeniu PKPiR wchodzą:

 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług,
 • miesięczne rozliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług.

W ramach kompleksowej usługi prowadzenia Ewidencji przychodów zapewniamy:

 • kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie Ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług,
 • miesięczne rozliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług.

W ramach pozostałych usług prowadzenia księgowości uproszczonej dla małych podmiotów oferujemy:

 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań wymaganych przez GUS, PFRON oraz NBP,
 • opracowywanie wniosków kredytowych, budżetów i analiz ekonomicznych,
 • informowanie klienta o zmianach w przepisach podatkowych dotyczących jego działalności gospodarczej,
 • udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego,
 • reprezentowanie Zleceniodawcy w postępowaniu przed organami administracji skarbowej.

Płace i kadry

W przypadku zatrudnienia przez Państwa pracowników i zleceniobiorców świadczymy obsługę procesów kadrowo – płacowych.

W ramach kompleksowej obsługi kadrowej oferujemy Państwu między innymi:

 • zakładanie lub przejęcie od klienta akt osobowych pracowników,
 • analizowanie dokumentacji osobowej i na jej podstawie ustalanie braków w dokumentacji,
 • kompletowanie i bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji związanej z zawiązaniem i ustaniem stosunku pracy oraz zmianą warunków zatrudnienia, a w szczególności: sporządzanie umów o pracę i umów zlecenia, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy,
 • sporządzanie zestawień kadrowych, ewidencji urlopów, listy obecności i ewidencji czasu pracy,
 • sporządzanie stosownych zaświadczeń dla pracowników.

W ramach kompleksowej obsługi płacowej oferujemy Państwu między innymi:

 • sporządzanie list płac i rachunków do umów zleceń,
 • ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy,
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłków, oraz naliczanie ich zgodnie z zasadami obowiązującego prawa,
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników,
 • dokonywanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR.

W ramach rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oferujemy Państwu między innymi:

 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych do ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i funduszu pracy podatników oraz pracowników
 • sporządzania i wysyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych do ZUS,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla pracowników.

W ramach pozostałych usług kadrowo - płacowych oferujemy Państwu między innymi:

 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych do GUS,
 • reprezentowanie Zleceniodawcy w postępowaniu przed ZUS.